Články pro vás

 • TEST I. Velká válka

  • Datuj trvání Velké války.
  • Které země tvořily Trojspolek?
  • Které státy tvořily tzv. blok Dohody?
  • Na straně kterého vojenského uskupení během Velké války stála Itálie?
  • Kterou válčící stranu podporovaly během Velké války Bulharsko a Osmanská říše?
  • Jakou vojenskou taktiku použili Němci v počátečních fázích války?
  • Jak se nazývá typ války, pro kterou je charakteristické zdlouhavý boj o každý metr území?
  • Na které frontě Velké války se odehrával boj německé a ruské armády?
  • Který stát vstupuje do války až v roce 1917?
  • Jak se nazýval francouzský systém bunkrů, pevností a překážek, které měly ochránit postup Němců na Paříž?
  • Přes kterou zemi se Němci „vydali“ dobýt Francii, jaký byl mezinárodní status této země?
  • Doplň: A, Zázrak na …..  B, První tanky byly použity v bitvě na …..  C, U města Yprés byl poprvé použit….. …… . zovirax side effects skin
  • Co bylo pravou přícinou vstupu USA do války?
  • Doplň věty: Po únorové revoluci v Rusku byl svržen …x….., nastolena ……x… vláda. Lid si tvoří vlastní zástupce tzv. ……x……. = zástupci dělníků a rolníků. 
  • Co znamená zkratka VŘSR?
  • Kdo stál v čele VŘSR a bolševiků?
  • Vypiš dva základní zákony (dekrety)sovětů.
  • Čeho se týkala mírová dohoda sepsána v litevském Brestu?

   

 • TEST II. Vznik Československa,Češi a Slováci v 1. světové válce

  • Na straně kterého vojenského uskupení bojovali Čechoslováci během Velké války a za kterého císaře?
  • Jak se nazývala organizace, která spojovala české a slovenské vojáky, zběhy a emigranty a tvořila z nich legie?
  • Jaký typ hospodářství se uplatňoval v R-U během světové války?
  • Kdo nahradil v čele R-U Františka Josefa I. Po jeho smrti a kdy k tomu došlo?
  • Vypiš tři hlavní osobnosti, které se primárně zasloužily o vznik Československa.
  • Znáš alespoň dva tzv. „Muže 28. října“ (mužové října)?
  • Kdy bylo vyhlášeno samostatné Československo?
  • Kdy se k Československu přidali i Slováci?
  • Který český spisovatel je autorem knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války?
  • Kde se odehrál atentát na následníha R-U trůnu roku 1914, jak se tento následník jmenoval?
  • Kdo provedl atentát na následníka R-U trůnu, ke které organizaci se hlásil?
 • TEST III. Důsledky 1. světové války, Svět po válce

  • Který stát byl hlavním vítězem Velké války?
  • Kdy přesně na minutu bylo podepsáno příměří s Německem, které ukončilo Velkou válku?
  • Popiš stručně obecné důsledky první světové války.
  • Kde se od roku 1919 konala konference, která určila poraženecké podmínky pro Německo?
  • Jaké „tresty“ byly stanoveny pro poražené Německo?
  • Vysvětli pojem „demilitarizované pásmo“.
  • Které nástupnické státy vznikly na troskách Rakousko – Uherska?
  • Jak se nazývala obdoba dnešního OSN, která vznikla po Velké válce, kde měla sídlo?
  • Které dva státy nebyly do této organizace (prozatím) přijaty?
  • Přiřaď správně státy k těmto osobnostem: Woodrow Wilson, David L. George, V. Orlando, G. Clemenceau, K. Saiondži.
  • Vysvětli pojmy: konvence, reparace, separátní (str.15, učebnice)

Aktualizováno: 15:00, 10.5.2016 - okruh otázek k testu I.

Prezentace – legální drogy + PL:


• Co jsou to drogy, co způsobují, k čemu vedou?

• Co jsou to legální drogy + (uveď alespoň 5 příkladů)?

• Na co je v těle odbouráván alkohol?

• Čím bývá u alkoholiků způsobena bolest hlavy? diflucan dosage oral yeast infection

• Kterou návykovou látku obsahuje alkohol?

V pátek 8.4.2016 se uskutečnil jubilejní 50. ročník Festivalu ARS POETICA Puškinův památník v Bohumíně. Naši školu reprezentoval v kategorii sólové recitace žák 8.A  Vojtěch Telecký. Po skvělém výkonu získal 2. místo v Moravskoslezském kraji. Na soutěž se připravoval se svou vyučující ruského jazyka Mgr. Zdeňkou Burovou.

Počátkem roku 1848 se Evropa rozhořela plamenem revoluce. Revoluce se zúčastnili studenti, měšťané a dělníci. Liberálové, nacionalisté a republikáni spojili své síly.

Příčiny 

1. snaha odstranit robotu = posunout vývoj od feudalismu ke kapitalismu lasix liquidum beipackzettel

2. nespokojenost s politickým uspořádáním po Vídeňském kongresu = nespokojenost s absolutismem

3. boj proti starému režimu – za práva člověka a občana

4. existence politických směrů a síla nové vrstvy – buržoazie = drobní vzdělaní měšťané can zoloft cause night sweats

5. vzrůst národního cítění  a to zejména utlačovaných národů v Habsburské monarchii

6. národní požadavky v Itálii a Německu = snaha o sjednocení

7.sociální konflikty, sociální neklid - spjat se zhoršováním podmínek – nezaměstnanost, dále neúroda (zejm. brambor = jídlo lidu) => zvyšování cen => všeobecná nespokojenost zovirax eye ointment indications

Athény v době Periklově – str.85/86

1. Které důležité stavby za Perikla v Athénách vznikly?

2. Jaké postavení měly Athény ve východním Středomoří?

3.K čemu sloužily v Řecku věštírny – co zahrnoval většinou posvátný okrsek – co zde nechaly stavět městské státy?

„Občan je osoba vybavená znalostmi veřejných záležitostí, disponuje vědomím o morálních kvalitách, které občanství vyžaduje, a má dovednosti potřebné k účasti ve veřejném životě.“ (Heater, D., 1990)

 

Milí žáci, celkem Vás čeká celkem 5 testů z pojmů. Začínáme 21. 3. 2016
pastillas cytotec se venden sin receta en mexico

V přílohách níže máte vše potřebné k testu :-)

JAK TO TENKRÁT BYLO?

Ve 13. a 14. stol. se český stát vnitřně upevnil , hospodářsky zesílil , dosáhl největšího územního rozmachu v celé své historii a zaujal přední místo mezi středoevropskými zeměmi. Císařské koruny pak dosáhl jako první z českých panovníků Karel čtvrtý. Prohlubující se majetkové rozdíly vedly k rozdělení šlechty na vyšší ( pány ) a nižší ( vladyky , zemany , rytíře ).Velký rozmach prodělávalo v této době zemědělství , kde se všeobecně rozšířilo užívání pluhu a plně se prosadil trojpolní systém hospodářství. Pro rozšíření obdělávané plochy půdy a pro zvýšení výroby měla velký význam postupující kolonizace,která dosáhla ve 13. stol. svého vrcholu. Na rozdíl od předchozí etapy kolonizace prováděné domácím obyvatelstvem , stávali se nyní novými osídlenci , převážně v pohraničních oblastech , hlavně němečtí kolonisté. Prostřednictvím tzv. lokátoraskládali feudálnímu pánovi určitý obnos peněz , zvaný zákup a feudál jim za to zaručoval dědičné užívání půdy za pevně stanovené poddanské dávky a povinnosti. Pokrok v zemědělské výrobě umožnil i plné oddělení řemesla od zemědělství. 

testo absetzen ohne clomid

1. Kteří panovníci vládli ve Velké Británii, Prusku, Rusku a Rakousku v letech 1789 – 1815?

2. Doplň větu „Napoleon Bonaparte byl dokonalý ……….A…….,……..B……….. a …………C………….. .

3.Kde se narodil Napoleon Bonaparte?

V měsíci listopadu žáci 7.A a 7.C v rámci hodin dějepisu spolupracovali na projektu k tématu středověkých dějin - vytváření Evropy : Vikingové. Projektové vyučování se orientovalo především na zkušenosti žáka. Učení touto formou probíhalo efektivněji, byly voleny metody, které umožňují žákům co nejvíce uplatňovat naučené v reálných situacích. Díky úzkému vztahu s reálným životem také žáky takový způsob učení mnohem více baví a jsou pro učení motivovanější. Probouzí se jejich přirozený zájem o poznávání, v tomto případě dějin jiných kultur a národů.

Vikingové nenosili žádnou uniformu tak, jako je tomu v dnešních armádách. Každý viking si musel svou výstroj zajistit sám. Většina vikingských válečníků si mohla dovolit jen obyčejné zbraně a kožené brnění. To bylo navrženo tak, aby při boji nepřekáželo a umožňovalo snadný pohyb. Současně chránilo bojovníka proti ranám nepřítele a šípům. Bohatší vikingové měli bohatě zdobené meče a kvalitní drátěná brnění. Ta byla ovšem těžká a jejich výroba trvala dlouho. 

enterococcus treatment ampicillin

Vývoj Egypta výrazně ovlivňovaly přírodní podmínky. Oblast podél Nilu bychom mohli rozdělit do tří částí, a to údolí Nilu (zde pracovali zemědělci, údolí bylo široké asi 10 - 30 km), dále delta Nilu (zde se prováděly meliorační práce - odvodňování) a oázy (např. Fajjúm). Jinak Egypt tvořily pouště, skály, a hory. Tím tedy potvrzujeme slova Hérodotova, a to ta, že „Egypt je darem Nilu.“

Dějepisná olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.  cialis viagra opinie

V rámci projektu OPVK. 57 : „Zelená technice“ CZ.1.07/1.1.00/57.0006 byl získán grant ve výši 204 112,00 Kč, který byl použit k modernizaci našich školních dílen 

 

fotogalerie v přípravě

 

Východořímská říše při stěhování národů odolávala útokům barbarů, protože měla disciplinované vojsko a výbornou úřední správu = krize neprobíhala tak ostře jako v Západořímské říši 

- stát dobře fungoval, fungovalo úřednictvo i armáda, daňový systém, císař si podrobil církev = panovník byl císař i hlava církve = caesaropapismus

- císař jmenoval svého zástupce pro věci křesťanské - patriarchu

- hlavním městem byla Konstantinopole, kterou nechal vybudovat roku +- 330 n.l. císař Konstantin I. na místě bývalé osady Byzantion (Byzanc) = Cařihrad (Cargrad) -Turci jí po svém obsazení roku 1453 přejmenovali na Istanbul

video níže
clomid ultrasound day 15

Doba ledová pominula. 35 000 let před naším letopočtem se objevil člověk kromaňonský neboli přímý předchůdce dnešního člověka. Je málo pravděpodobné, že by byl potomkem člověka neandrtálského. Je možná jeho příbuzný, nebo taky přemožitel, protože žili společně po dobu 5 000 let. Zcela určitě je jeho úspěšným nástupcem. Doba člověka kromaňonského končí 10 000 let před naším letopočtem. Člověk má v té době za sebou už 99 % dosavadních dějin. Počet obyvatel zeměkoule se postupně zvýšil na 10 milionů. Ale jedná se už o vyspělé tvory? Nebo se takovými teprve stanou?

Zemědělci v době kamenné (období výrobního hospodářství, +- 5500 – 2000 př.n.l.)

Zadání: Práce s textem, učebnice: strana 27 - 29

JAZYKOVÝ KURZ V BRIGHTONU S NÁVŠTĚVOU LONDÝNA A VÝLETEM NA STONEHENGE viagra generyczna bez recepty

10. – 17.10.2015, 10 žáků 

meglio cialis viagra o kamagra

 • ITEM_TITLE

  ADD_CONTENT_HERE
 • ITEM_TITLE

  ADD_CONTENT_HERE


Počátkem 60. let 18. století se začaly zhoršovat vztahy mezi britskou vládou a jejími 13 koloniálními osadami v S. Americe. Sem mířili Britové, politicky a ekonomicky strádající lidé z celé Evropy a nedobrovolně i černí otroci z Afriky.

Kolonie dosáhly určitého stupně samosprávy, postavení kolonií vůči Británii bylo nerovnoprávné – britské úřady požadovaly od osadníků daně a bránili jim v podnikání (obchody hlavně s Britanií). Kolonisté žádali politické zrovnoprávnění - volební právo.

Po sedmileté válce s Francií o kolonie potřeboval britský král vylepšit finanční situaci a uvalil na kolonie nové daně a poplatky. To vyvrcholilo v prosinci 1773 v tzv. Bostonské pití čaje - v přístavu v Bostonu naházeli do moře náklad čaje východoindické společnosti - britská vláda reagovala uzavřením přístavu a přijetím řady dalších zákonů, které byly osadníky nazvány zákony intolerance.

paroxetine or zoloft

Kdy: každou středu od 14:00 -  15:00  (podle zájmu) nebo 1 x za 14 dní 14:30 – 16:00 (podle zájmu)              

Kdo: žáci 2. stupně se zájmem o přírodu (6. –  9.ročník)

Cena: zdarma (v případě výletu nebo exkurze si žáci budou hradit vstupné + dopravu)

food works like viagra

Co nového na II. stupni