Úřední deska - Rada školy Doporučený

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona Parlamentu České republiky č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, ZELENÁ 42, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZŠ ZELENÁ 42 , MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00, TEL.: 596633962, E-MAIL: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ORGANIZACE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, ZELENÁ 42, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE clomid ultrasound day 15

TYP ORGANIZACE: PŘÍSPĚVKOVÁ

ZŘIZOVATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ,NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE 555/6,729 29 OSTRAVA

ŘEDITEL: PAEDDR. ALEŠ KOUTNÝ, JMENOVÁN ŠKOLSKÝM ÚŘADEM OSTRAVA 1.11.1999 lasix liquidum beipackzettel

  prednisone side effects long term

1.Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy jsou dány zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (šk. zákon). Ředitel školy rozhoduje o:

přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,

odklad povinné školní docházky podle § 37, propranolol 20 mg en espanol

převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,

přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2, generische geneesmiddelen viagra

opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,

snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,

povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41. food works like viagra

ŘEDITEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI cialis generic comprimes 4

výroční zprávy o činnosti školy

inspekční zprávy

2. Proti výše uvedeným rozhodnutím ředitele je možno se odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava).

3. Veškeré stížnosti, podněty, oznámení a žádosti o informace vyřizuje ředitel školy PaedDr. Aleš Koutný a je možno je podat každý pracovní den od 7:30 do 14:30 buď přímo řediteli nebo pracovnici sekretariátu školy na adrese a telefonním čísle školy.

4. Ředitel školy poskytne žadateli informaci do 15 dnů. V případě nutnosti konzultace s dalšími orgány státní správy do 25 dnů.

5. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.: auslaufen des viagra-patents

žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem)

pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může se sdělit údaj umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti se tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.

písemné žádosti poléhají evidenci

6. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí vedení školy při výkonu své funkce

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Vyhláška MŠMT č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb. a vyhlášky č. 234/2003 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní  inspekce a výkonu inspekční činnosti.

Vyhláška MSMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.

Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. cytotec abortion procedure

Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.

Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. propecia tablets price in uae

Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. best over counter viagra alternative

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

7. Ředitel školy je povinen umožnit každému pořízení kopií výše uvedených informací za úhradu provozních nákladů 1,50 Kč za 1 stranu, 30 Kč za CD/DVD medium.


  canadian online pharmacy legit

V OSTRAVĚ, 1.1.2005 - PAEDDR. ALEŠ KOUTNÝ, ŘEDITEL pcos metformin provera clomid

 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA

Složení školské rady od 1.1.2015

Zástupce školy

Mgr. Zdeňka Burová – předsedkyně 

Mgr. Soňa Horáková

Zástupce rodičů domperidone or motilium

Tomáš Michopulos

Ing. Simona Bulawová

Zástupce zřizovatele amoxil 12h suspension dosis

Ing. Martin Dluhoš

Simona Uhrová cialis o viagra opiniones

Více z této kategorie: « O škole
paroxetine or zoloft