Úřední deska - Rada školy Doporučený

  19 srpen 2015

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona Parlamentu České republiky č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, ZELENÁ 42, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZŠ ZELENÁ 42 , MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00, TEL.: 596633962, E-MAIL: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ORGANIZACE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, ZELENÁ 42, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

TYP ORGANIZACE: PŘÍSPĚVKOVÁ

ZŘIZOVATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ,NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE 555/6,729 29 OSTRAVA

ŘEDITEL: PAEDDR. ALEŠ KOUTNÝ, JMENOVÁN ŠKOLSKÝM ÚŘADEM OSTRAVA 1.11.1999

 

1.Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy jsou dány zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (šk. zákon). Ředitel školy rozhoduje o:

přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,

odklad povinné školní docházky podle § 37,

převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,

přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,

opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8, food works like viagra

snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,

povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

ŘEDITEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI lasix liquidum beipackzettel

výroční zprávy o činnosti školy

inspekční zprávy

2. Proti výše uvedeným rozhodnutím ředitele je možno se odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava). viagra pills price india

3. Veškeré stížnosti, podněty, oznámení a žádosti o informace vyřizuje ředitel školy PaedDr. Aleš Koutný a je možno je podat každý pracovní den od 7:30 do 14:30 buď přímo řediteli nebo pracovnici sekretariátu školy na adrese a telefonním čísle školy.

4. Ředitel školy poskytne žadateli informaci do 15 dnů. V případě nutnosti konzultace s dalšími orgány státní správy do 25 dnů. domperidone or motilium

5. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.: clomid ultrasound day 15

žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem)

pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může se sdělit údaj umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti se tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.

písemné žádosti poléhají evidenci

6. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí vedení školy při výkonu své funkce

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). cialis generic comprimes 4

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů clomid 150 mg and iui

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Vyhláška MŠMT č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb. a vyhlášky č. 234/2003 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní  inspekce a výkonu inspekční činnosti.

Vyhláška MSMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.

Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. propranolol hcl and alcohol

Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.

Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. pcos metformin provera clomid

Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. prednisone side effects long term

Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. aturan minum obat cytotec

Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. amoxil 12h suspension dosis

7. Ředitel školy je povinen umožnit každému pořízení kopií výše uvedených informací za úhradu provozních nákladů 1,50 Kč za 1 stranu, 30 Kč za CD/DVD medium.


 

V OSTRAVĚ, 1.1.2005 - PAEDDR. ALEŠ KOUTNÝ, ŘEDITEL

 

  pharmacy tech programs online florida

 

ŠKOLSKÁ RADA

Složení školské rady od 1.1.2015

Zástupce školy

Mgr. Zdeňka Burová – předsedkyně  increase libido while on zoloft

Mgr. Soňa Horáková

Zástupce rodičů

Tomáš Michopulos canadian online pharmacy legit

Ing. Simona Bulawová

Zástupce zřizovatele

Ing. Martin Dluhoš zovirax eye ointment indications

Simona Uhrová

Související položky (podle značky)

taking 20mg of cialis