Platba školní družiny Doporučený

  19 srpen 2015

1.Výši platby  za zájmové vzdělávání ve ŠD stanoví ředitel ZŠ, a to na dobu kalendářního měsíce, bez ohledu na dobu pobytu ve ŠD, tj. 150.-Kč měsíčně.

2.Platba se provádí příkazem z účtu rodičů na účet ZŠ Ostrava, Zelená 42 nebo platbou v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

3.Platbu je nutno uhradit do 20.9. každého škol. roku pro 1.pololetí a do 20.1. stejného škol. roku pro 2. pololetí nebo do konce  stávajícího měsíce na měsíc následující a nebo do 5-ti dnů po nástupu dítěte do zařízení ŠD. canadian online pharmacy legit

 

4.Platbu lze provádět pololetně nebo ročně: 600.-Kč(IX-XII) a 900.-Kč(I-VI), jiná varianta jen po osobní domluvě.

5.Při předčasném ukončení docházky do ŠD  bude zbývající přeplatek vrácen na základě písemného vyrozumění ( prosinec nebo červen).

6.Odhlášení dítěte z docházky do ŠD je nutno podat písemně vedoucí vychovatelce ŠD ještě před započetím nového měsíce, aby rodičům nevznikla povinnost provést platbu  v již nově započatém měsíci.

7.Po dohodě rodičů s vychovatelkou (popř. ředitelem ZŠ) je možno vynechat platbu poplatku (odhlásit dítě) jen jednou (tzn. jeden měsíc) v průběhu celého školního roku ze závažných důvodů (hospitalizace, lázně,    nezaměstnanost).

8.Pokud nedojde k zaplacení platby v termínu, je uvědomen ředitel školy. Dítě bude vyřazeno z docházky do ŠD první den nezaplaceného měsíce. Ředitel školy určí způsob splátky platby nebo rozhodne o vyloučení z docházky do ŠD.

9. Platba za ŠD může být snížena nebo prominuta na základě písemné žádosti rodičů.     amoxil 12h suspension dosis

10.Vedoucí ŠD je nutno předložit doklad o pobírání sociálního příplatku na dítě nebo vznik nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči.

11.Ředitel školy rozhodne o výši poplatku nebo o jeho zrušení.

12.Písemné potvrzení je nutno předložit čtvrtletně nebo měsíčně,podle druhu sociálního příspěvku, ved. vychovatelce nebo řed. školy, v opačném případě zaniká nárok na osvobození platby.

13.Dané potvrzení je nutno odevzdat v měsíci, kterého se osvobození týká.

14.Každá změna, která se týká úhrady za platbu ŠD, musí být neprodleně hlášena řediteli ZŠ (vedoucí vychovatelce ŠD).

effect of viagra on normal male
hair loss with synthroid or armour
lasix liquidum beipackzettel