Platba školní družiny Doporučený

  19 srpen 2015

1.Výši platby  za zájmové vzdělávání ve ŠD stanoví ředitel ZŠ, a to na dobu kalendářního měsíce, bez ohledu na dobu pobytu ve ŠD, tj. 150.-Kč měsíčně.

2.Platba se provádí příkazem z účtu rodičů na účet ZŠ Ostrava, Zelená 42 nebo platbou v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

3.Platbu je nutno uhradit do 20.9. každého škol. roku pro 1.pololetí a do 20.1. stejného škol. roku pro 2. pololetí nebo do konce  stávajícího měsíce na měsíc následující a nebo do 5-ti dnů po nástupu dítěte do zařízení ŠD.

 

4.Platbu lze provádět pololetně nebo ročně: 600.-Kč(IX-XII) a 900.-Kč(I-VI), jiná varianta jen po osobní domluvě. clomid ultrasound day 15

5.Při předčasném ukončení docházky do ŠD  bude zbývající přeplatek vrácen na základě písemného vyrozumění ( prosinec nebo červen).

6.Odhlášení dítěte z docházky do ŠD je nutno podat písemně vedoucí vychovatelce ŠD ještě před započetím nového měsíce, aby rodičům nevznikla povinnost provést platbu  v již nově započatém měsíci. meglio cialis viagra o kamagra

7.Po dohodě rodičů s vychovatelkou (popř. ředitelem ZŠ) je možno vynechat platbu poplatku (odhlásit dítě) jen jednou (tzn. jeden měsíc) v průběhu celého školního roku ze závažných důvodů (hospitalizace, lázně,    nezaměstnanost).

8.Pokud nedojde k zaplacení platby v termínu, je uvědomen ředitel školy. Dítě bude vyřazeno z docházky do ŠD první den nezaplaceného měsíce. Ředitel školy určí způsob splátky platby nebo rozhodne o vyloučení z docházky do ŠD.

9. Platba za ŠD může být snížena nebo prominuta na základě písemné žádosti rodičů.    

10.Vedoucí ŠD je nutno předložit doklad o pobírání sociálního příplatku na dítě nebo vznik nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči.

11.Ředitel školy rozhodne o výši poplatku nebo o jeho zrušení.

12.Písemné potvrzení je nutno předložit čtvrtletně nebo měsíčně,podle druhu sociálního příspěvku, ved. vychovatelce nebo řed. školy, v opačném případě zaniká nárok na osvobození platby. clomid 50mg how many tablets

13.Dané potvrzení je nutno odevzdat v měsíci, kterého se osvobození týká.

14.Každá změna, která se týká úhrady za platbu ŠD, musí být neprodleně hlášena řediteli ZŠ (vedoucí vychovatelce ŠD).

clomid 150 mg and iui