Platba za stravné - bezhotovostní Doporučený

Vážení rodiče, zaměstnanci a ostatní strávníci školní jídelny Zelená 42 ,Ostrava 1, 702 00, naše škola, na základě spousty žádostí, se rozhodla přejít i na bezhotovostní platební systém, to znamená, že platby, které jste dosud prováděli hotovostně, např. placení obědů, úhrada za školní družinu, můžete hradit i prostřednictvím Vašeho účtu v bance.

CO JE TŘEBA PRO TO UDĚLAT?

 

1. V bance, v níž máte zřízen svůj účet, zadat trvalý příkaz k úhradě s částkou: propecia tablets price in uae

strávníci 7.- 10.let - 500,- Kč
strávníci 11.- 14.let - 550,- Kč 
strávníci 15. a více let - 600,- Kč
cizí strávníci 1.140,-Kč 

  taking 20mg of cialis

Bezhotovostní platba za družinu:

u školní družiny od září 2012 požadujeme jednorázové platby na září až prosinec 600,- Kč, na leden až červen 900,- Kč (tj. 150,-Kč/měsíc) , na účet našeho zařízení 43-1004080217 / 0100, variabilní symbol: 377120,specifický symbol: r.č.dítěte

Bezhotovostní platba za stravné:

číslo účtu příjemce platby (naše zařízení): 43-1004080217 / 0100
specifický symbol: rodné číslo strávníka, u cizích strávníků číslo čipu
variabilní symbol: 324100 u cizích strávníků: 324110
počáteční datum účinnosti: (datum příkazu k úhradě k 15.dni v měsíci)
konečné datum účinnosti: 15.05. daného roku

úhradu zasílat vždy jen od srpna do května daného roku (nezadávat na prázdniny)

2. S vyplněným formulářem zajít k vedoucí školní jídelny, která údaje zanese do stravovacího programu.

3. Přihlášení stravného proběhne automaticky vždy na všechny dny daného kalendářního měsíce. Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky, tzn.NEODHLÁŠENÁ (nevybraná) strava…PROPADÁ!! amoxil 12h suspension dosis

4. Vyúčtování odhlášených obědů proběhne 1x ročně, v červnu .

Od září 2008 školní jídelna zavedla čipy. Čipy zůstávají po dobu stravování stejné a není potřeba je nosit při hotovostní platbě obědů.


 

Odevzdejte u prodeje stravného ventolin hfa inhalation aerosol 90 mcg

Vyplňování věnujte pozornost správnému a čitelnému vyplnění všech potřebných údajů

VZOR

  effect of viagra on normal male

Příjmení a jméno strávníka:………………………………………………………..

Adresa:……………………………………………………………………………….

Třída:……….. šk.rok………… 

Číslo účtu/kód banky )z něhož bude platba prováděna:………………………… clomid 50mg how many tablets

Variabilní symbol 324100

Specifický symbol:(rodné číslo strávníka)…………………………………………

Majitel účtu……………………………………… tel……………… e-mail…...........…......@........………

Trvalý příkaz je ve prospěch účtu: 43-1004080217 / 0100 

V…………………….. dne…………….                                                                                                                ……………………………… 

Podpis zákonného zástupce/strávníka

prednisone side effects long term
auslaufen des viagra-patents