Provozní řád školní jídelny Doporučený

  01 září 2015

Provozní řád školní jídelny

1.    

Vstup do školní jídelny je dovolen od 11.15 hod. do 14.00 hod. Do školní jídelny se vstupuje bez kabátů a bez aktovek, výjimkou jsou dospělí strávníci přicházející z jiných budov, kteří odkládají kabáty na věšák v jídelně. Strávníci, kteří navštěvují ŠD (školní družinu) přicházejí do školní jídelny v doprovodu vychovatelek a také s nimi odcházejí. Přezutí do školní jídelny není nutné.

  prednisone side effects long term

2.    

Jídelna je samoobslužným zařízením, do kterého má přístup pouze strávník splatným stravovacím čipem, který je v evidenci přihlášených strávníků této školní jídelny. V případě neznámého strávníka je vedoucí povinna zjistit, jakým způsobem strávník stravovací čip získal. Bez platného čipu nelze oběd vydat.V případě, že zapomene strávník čip doma, vedoucí SJ zjistí číslo jeho čipu v PC a oběd zadá ručně (jedná se o strávníky, kteří navštěvují ŠD a strávníci, kteří dojíždějí). Při ztrátě strav. čipu je nutné zakoupit čip nový za 110,- Kč. První čip při nástupu do ZŠ strávník obdrží zdarma, cizí strávník si musí zakoupit.

3.    

Stravné je  možno hradit na účet školní jídelny trvalým příkazem, nebo hotově. Poslední dva dny v měsíci u vedoucí ŠJ. Platba za školní stravování je určena výší finančního normativu.

Strávník  7.- 10. let     22,- Kč/oběd

Strávník 11.- 14.let     24,-Kč/oběd

Strávník 15.avíce let   26,- Kč/oběd auslaufen des viagra-patents

Cizí strávník                58,- Kč/oběd

Tiskopis na úhradu trvalým příkazem je na stránkách školy a může se vytisknout.Prodejní doba  v hotovosti je včas vyvěšena na všech přístupných místech ve škole a rovněž na stránkách školy. Veškeré změny jsou oznámeny vývěskami na dveřích. Stravné se prodává v zadní části školy a je nutné použít zadní vchod. Stravné je nutno zakoupit den předem, v den nákupu není možné jít na oběd. Doplňkový prodej je do 5. (pátého) dne v měsíci denně od 7.30 hod. do 8.00. hod.

4.  

Zakoupenou stravu je možné odhlásit den předem do 14.00 hodin na PC v hale školy vlevo od vchodu (návod přiložen), nebo u vedoucí ŠJ telefonicky , tel.č. 59 663 26 05. U vyučujících se strava neodhlašuje. Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků jen v době jejich pobytu ve škole (vyhl.107/2005 o školním stravování), první den neplánované nepřítomnosti se považuje za pobyt ve škole. V dalších dnech se zaúčtuje za neodhlášený oběd + 32,- Kč – nedotovaná strava.

5.

Jedenkrát ročně provede vedoucí ŠJ vyúčtování přeplatků u plateb na účet a to v červenci daného roku, přeplatky budou zaslány na účet plátce.

Organizace provozu:

6.   pharmacy tech programs online florida

V jídelně si strávník vezme příbor, podnos, na který si příbor položí a postupuje k výdejnímu okénku, kde u výdejního terminálu přiloží čip a po ohlášení dané kategorie je mu vydána polévka, nápoj si načepuje sám z viřiče nápojů a postupuje pro hlavní jídlo, salát, ovoce, popřípadě moučník. Nápoj je vždy součástí oběda. Strávník odchází ke stolu, při chůzi s plným i prázdným podnosem si počíná opatrně, aby neohrozil bezpečnost svou i ostatních.V případě, že něco vylije na podlahu, stůl, či židli je jeho povinností toto oznámit službě pro úklid (školníkovi), která zajistí úklid.Tento úklid nezajišťuje personál kuchyně ani k tomu nepůjčuje úklidové prostředky. zovirax side effects skin

7.     can zoloft cause night sweats

Po ukončení konzumace zasune strávník židli, odnese podnos s použitým nádobím k okénku, kde odloží příbor do připravené nádoby s vodou a sundá z podnosu ostatní nádobí a podnos odloží na určené místo. Počíná si  opatrně, aby nerozbil nádobí, při úmyslném zničení je povinen škodu uhradit. (prořezání ubrusů, lámání příborů…)

8.    

Strávníci navštěvují jídelnu po dobu nezbytně nutnou a po obědě opustí prostory ŠJ. Další zdržování je nepřípustné. Strávníci jsou povinni uposlechnout všech příkazů pedagogů a pracovnic ŠJ, jsou povinni se chovat slušně, v souladu se společenskými a hygienickými pravidly při stolování. Drzé a neslušné chování bude ohodnoceno jako přestupek proti řádu ŠJ a může mít za následek dočasné, ale i trvalé vyloučení ze stravování. Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá služba určena ředitelem školy, úraz, nevolnost ve ŠJ hlásí strávník pedagogům vykonávající dozor ve ŠJ. testo absetzen ohne clomid

9.        

Výdejní doba obědů ve školní jídelně:              od 11.15 hod. do 14.00 hod. diflucan dosage oral yeast infection

Výdejní doba pro cizí strávníky I..                   od 11.15 hod. do 11.30 hod.

Výdejní doba pro cizí strávníky II.                  od 13.45 hod. do 14.00 hod.

Obědy přes ulici se vydávají do jídlonosičů k tomu určených – ne do sklenic. Výdejní doba může být z vážných důvodů zkrácena, nebo upravena, což bude včas oznámeno vývěskami na dveřích.

10.      

Školní družina: výše měsíční úhrady je 150,- Kč. Poplatek se vybírá 2x  ročně  a to v září 600,- Kč a v lednu 900,-.Rodiny, kterým byl přiznán sociální příspěvek jsou od poplatku za ŠD osvobozeny. Jídelní lístek: je zpracován týden dopředu a vyvěšen na všech přístupných místech ve škole a také na stránkách školy. Je možné v něm provádět změny. V případě jakéhokoliv problému se obraťte  na vedoucí školní jídelny tel. 59 663 26 05. 

  paroxetine or zoloft

Tento provozní řád  má za úkol stanovit pravidla a podmínky, za kterých je školní stravování realizováno. Řád je platný od 01.09.2015.  

 

viagra pills price india
hair loss with synthroid or armour
Více z této kategorie: Provozní doba jídelny »
taking 20mg of cialis