Volby do Rady školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, ZELENÁ 42, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZŠ ZELENÁ 42 , MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00, TEL.: 596633962, E-MAIL: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.ORGANIZACE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, ZELENÁ 42, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
TYP ORGANIZACE: PŘÍSPĚVKOVÁ
ZŘIZOVATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ,NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE 555/6,729 29 OSTRAVA
ŘEDITEL: PAEDDR. ALEŠ KOUTNÝ, JMENOVÁN ŠKOLSKÝM ÚŘADEM OSTRAVA 1.11.1999


1.Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy jsou dány zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (šk. zákon). Ředitel školy rozhoduje o:
přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
odklad povinné školní docházky podle § 37,
převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,
snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.


Ředitel školy je povinen zajistit zpřístupnění veřejnosti: výroční zprávy o činnosti školy, inspekční zprávy.


2. Proti výše uvedeným rozhodnutím ředitele je možno se odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava).


3. Veškeré stížnosti, podněty, oznámení a žádosti o informace vyřizuje ředitel školy PaedDr. Aleš Koutný a je možno je podat každý pracovní den od 7:30 do 14:30 buď přímo řediteli nebo pracovnici sekretariátu školy na adrese a telefonním čísle školy.


4. Ředitel školy poskytne žadateli informaci do 15 dnů. V případě nutnosti konzultace s dalšími orgány státní správy do 25 dnů.


5. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:
žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem)
pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může se sdělit údaj umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti se tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.
písemné žádosti poléhají evidenci


6. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí vedení školy při výkonu své funkce
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
Vyhláška MŠMT č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb. a vyhlášky č. 234/2003 Sb.
Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti.
Vyhláška MSMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.
Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.
Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.


7. Ředitel školy je povinen umožnit každému pořízení kopií výše uvedených informací za úhradu provozních nákladů 1,50 Kč za 1 stranu, 30 Kč za CD/DVD medium.

V OSTRAVĚ, 1.1.2005 - PAEDDR. ALEŠ KOUTNÝ, ŘEDITEL

Rozvrh hodin

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd, učeben a pedagogů

více

Týdenní plán

Zjistěte, co čeká vaše děti tento týden během výuky

více

Prodej stravenek

Nakupte stravenky pohodlněji díky e.strava.cz 

více

Jídelní lístek

Naše zdravé a chutné obědy přehledněji

více

Organizace školního dne

ranní 6.00-8.00 hod
odpolední 11.40-16.30 hod
0. hodina – 7.00 – 7.45 hod.
1. hodina – 8.00 – 8.45 hod.
2. hodina – 8.55 – 9.40 hod.
3. hodina – 10.00 – 10.45 hod.
4. hodina – 10.55 – 11.40 hod.
5. hodina – 11.50 – 12.35 hod.
6. hodina – 12.45 – 13.30 hod.
7. hodina – 13.35 – 14.20 hod.
8. hodina – 14.25 – 15.10 hod.
Výdejní doba pro žáky:od 11.15 hod. do 14.00
Výdejní doba pro cizí strávníky:11.15-11.30 hodin,13.45-14.00
Čtvrtek, 14:00-15:30