Vytisknout

Školní preventivní strategie je program určený pro žáky a pedagogické pracovníky školy a má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo školu. Zahrnuje výchovnou i vzdělávací složku vzdělání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy a školy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Základním předpokladem k maximální účinnosti je aktivní zapojení všech žáků a pedagogických pracovníků.

Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje rasismus, xenofobii, intoleranci, konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy, patologické hráčství, záškoláctví, šikanování a jiné násilí.

 

CO DĚLAT, KDYŽ ....- INTERVENCE PEDAGOGA

Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept

 

Příloha č. 16 - Sebepoškozování (Autor: MUDr. Andrea Platznerová)
Příloha č. 18 - Rizikové sexuální chování (Autor: PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D.)
Příloha č. 20 -Domácí násilí (Autoři: Mgr. Martina Hronová, Adéla-Zelenda Kupcová, PhDr. Jana Zapletalová)
Škola
Školní poradenské pracoviště
Zobrazení: 1550