Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům přihlášeným k pravidelné denní docházce. Ve své činnosti se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání. Přijetí do ŠD není nárokové. Činnost ŠD je určena pro žáky 1.- 4. ročníku ZŠ (4. třídy podle kapacitních možností).


ORGANIZACE ŠD:

1. září 2020Další dny (pravidelný provoz)
6:00 - 15:30 6:00 - 8:00 (docházka do 7:25)
  11:30 - 16:30

Od 13.00hod. do 14.45hod. je budova ŠD uzavřena z důvodu bezpečnosti a narušování hlavní zájmové činnosti. Doba otevření ŠD pro odchod dětí domů je 12.00 - 13.00hod. (před zájmovou činností) a dále od 14.45 - 16.30hod. Rodiče respektují provoz vyzvedávání dětí a nenarušují chod ŠD.


PŘIHLÁŠENÍ:

Dítě je přihlášeno na základě zápisního lístku, ve kterém zákonný zástupce řádně vyplní všechny údaje, sdělí rozsah docházky a způsob odchodu (samo nebo v doprovodu – jména přebírajících, hodinu odchodu odchází-li samo). Rodič je povinen aktualizovat změny v osobních údajích (tel.č.,…)

Odchod dětí ze ŠD probíhá na základě zápisního lístku nebo písemné omluvenky (vzor), předané předem vychovatelce ŠD.

Dítě nebude propuštěno ze ŠD na základě telefonního hovoru do ŠD nebo soukromého telefonního hovoru mezi rodičem a dítětem (mobil).


ODHLÁŠENÍ:

Dítě je odhlášeno ze ŠD písemným dokladem (odhláška u vychovatelky) s termínem ukončení a podpisem zákonného zástupce dítěte.

NEVYZVEDNUTÍ DÍTĚTE ZE ŠD PO SKONČENÍ PRACOVNÍ DOBY (16.30hod.):

- rodič (zákon. zástupce) telefonicky oznámí důvod zdržení a situaci řeší s vychovatelk

- v opačném případě nevyzvednuté dítě vychovatelka předá službě na vrátnici a je sepsán    zápis s vyzvedávajícím

- při četnějším opakování nevyzvednutí se situace hlásí na OSPOD

- tel. ŠD: 596614993 (do 16.30hod.) nebo 724024146 (do 16.00hod.)

Na začátku šk. roku jsou žáci seznámeni s "Vnitřním řádem ŠD", který respektují a dodržují. Chodí do ŠD podle zápis. lístku, účastní se činností organizovaných ŠD, ztrátu nebo úraz neprodleně hlásí vychovatelce, mobily či jiná elektronická zařízení používají jen po domluvě s vychovatelkou, nenosí cenné věci.

Důsledky závažných přestupků přesahující napomenutí (hrubé, slovní, úmyslné, psychické a fyzické útoky vůči jinému žákovi či dospělé osobě) řeší vychovatel za spolupráce třídního učitele. Pokud žák soustavně narušuje řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. žákovi může být uloženo výchovné opatření či snížená známka z chování.


Potřeby dítěte do ŠD:

papírové kapesníky (1 balení), ručník s poutkem (pravidelně měnit), označené věci na převlečení pro pobyt venku (v plátěné a podepsané tašce), VŠE ČITELNĚ PODEPSANÉ, výtvarné potřeby podle domluvy s vychovatelkou


Platba ŠD 

 1. Výši úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD stanoví ředitel ZŠ, a to na dobu kalendářního měsíce, bez ohledu na dobu pobytu ve ŠD.
 1. Platba se provádí příkazem z účtu rodičů na účet ZŠ Ostrava, Zelená 42 nebo platbou v hotovosti u vedoucí školní jídelny. (výjimečně v hotovosti)
 1. Platbu je nutno uhradit do 20.9. každého školního roku pro 1.pololetí a do 20.1. stejného školního roku pro 2. pololetí a to do 5ti dnů po nástupu dítěte do zařízení ŠD. (výjimečně v hotovosti)
 1. Platbu lze provádět pololetně nebo ročně (jiná varianta jen po osobní domluvě).
 2. Při předčasném ukončení docházky do ŠD bude zbývající přeplatek vrácen na základě písemného vyrozumění.
 1. Odhlášení dítěte z docházky do ŠD je nutno podat písemně vedoucí vychovatelce ŠD ještě před započetím nového měsíce, aby rodičům nevznikla povinnost provést platbu v již nově započatém měsíci.
 1. Po dohodě rodičů s vychovatelkou (popř. ředitelem ZŠ) je možno vynechat platbu poplatku (odhlásit dítě) jen jednou (tzn. jeden měsíc) v průběhu celého školního roku ze závažných důvodů (hospitalizace, lázně, nezaměstnanost).
 1. Pokud nedojde k zaplacení platby v termínu, je uvědomen ředitel školy. Dítě bude vyřazeno z docházky do ŠD první den nezaplaceného měsíce. Ředitel školy určí způsob splátky platby nebo rozhodne o vyloučení z docházky do ŠD.
 1. Vedoucí ŠD je nutno předložit doklad o pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, zvýšený příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách nebo vznik nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči.

10 Ředitel školy rozhodne o výši poplatku nebo o jeho zrušení.

 1. Písemné potvrzení je nutno předložit čtvrtletně nebo měsíčně,podle druhu sociálního příspěvku, ved. vychovatelce nebo řed. školy, v opačném případě zaniká nárok na osvobození od platby.  
 1. Dané potvrzení je nutno odevzdat v měsíci, kterého se osvobození týká.
 2. Každá změna, která se týká úhrady za platbu ŠD, musí být neprodleně hlášena ved. vychovatelce (řediteli ZŠ).
 1. Při současné platbě za družinu a stravné je nutné zavést dva trvalé příkazy s různými variabilními symboly. V bance, v níž máte zřízen svůj účet, zadat jednorázový příkaz k úhradě.
 1. U školní družiny požadujeme jednorázové platby na září až leden 1 000,- Kč, na únor až   červen 1 000,- Kč (tj. 200,-Kč/měsíc) ,na účet našeho zařízení 43-1004080217 /0100, variabilní   symbol: 377120,specifický symbol: r.č.dítěte.      

 

Rodiče byli seznámeni s "Vnitřním řádem školní družiny".

V Ostravě dne: