„CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006127“


Cílem projektu je vybudování moderní učebny přírodních věd a multimediální učebny. Primárním cílem je také dobudování bezbariérové dostupnosti školy, a to jak hlavního vchodu což bude řešeno samostatně žadatelem na vlastní náklady, tak i 2. nadzemního podlaží. Bude nadále zkvalitněna vnitřní internetová konektivita. Škola bude disponovat kamerovým systémem, který zabezpečí školu. Dále pak bude v rámci projektu vysázena zeleň.