Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

 

Specifický cíl

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

 

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022017

 

Výzva

02_20_080 - Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

 

Aktivity projektu

3.II/10 - Klub pro žáky ZŠ

3.II/1 - Školní asistent - personální podpora ZŠ

3.II/11 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 - Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/13 - Školní psycholog - personální podpora ZŠ

3.II/9b - Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

Výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

946 370,00

Dotace EU

804 414,49

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

141 955,51

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

 

Doba realizace

9/2021 – 6/2023