Strukturální změny v průmyslové oblasti Ostravska způsobily prudký růst nezaměstnanosti a vznik sociálních problémů. Jediným východiskem je orientace na evropský trh práce a zvyšování kompetencí obyvatelstva v oblasti cizích jazyků a mobility. S touto změnou je třeba začít již od nejmladších dětí, aby získaly nejen komunikační dovednosti, ale ztratily i strach z ciziny a vnímaly Evropu jako jeden celek s respektováním národních odlišností. Projekt Zelená pro Evropu byl koncipován ve třech hlavních rovinách - podpora školního projektového managementu, podpora jazykových kompetencí pedagogů a inovace moderních výukových metod anglického jazyka.

Cílem projektu byla implementace moderní metodiky výuky angličtiny s postupným zaváděním metody CLIL u nejmladších žáků, a navázání spolupráce se zahraničím pro rozvoj komunikačních dovedností.

Projekt se skládal z celkem 7 mobilit pro celkem 6 různých kurzů zaměřených na jazykové kompetence, management EU projektů a zejména pak moderní metodiku angličtiny pro 1. a 2. stupeň.1. Mobilita - jazykový kurz angličtina C1 advanced - Galway, Irsko - získané kompetence - poslech, komunikace, porozumění dialektů, korespondence,

Zhodnocení: Oproti plánu se podařilo realizovat kurz ve vyšší jazykové úrovni C1 a dosáhnout tak maximalizace cíle v rozvoji jazykových kompetencí - četby, psaní, mluvení, poslechu a gramatiky. Podstatná byla také komunikace a seznámení se s životem v zemích EU i zemích jiných kontinentů, které výrazně přispělo ke vzájemnému respektování vzájemných společenských postojů, které jsou často negativně ovlivňovány předsudky a negativním zkreslováním skutečnosti.

 

2. Mobilita - kurz Project Management For Cross-cultural Exchange Projects In Europe - Porto, Portugalsko

Zhodnocení: Získané kompetence - přehled grantových programů EU, strategie hledání a navazování partnerství, monitoring, řízení financování, interkulturní komunikace, informační zdroje, vedení projektů
Školení naplnilo cíle projektového managementu v ucelené problematice projektů a interkulturní spolupráce. Velmi důležité bylo sdílení již dosažených výsledků škol, které tak rozvíjí nezbytnou diseminaci zkušeností. Byly tak naplněny cíle spolupráce v rámci Evropy a sdílení poznatků. Spolu s teorií a praxí vedení projektů, byly představeny další evropská programová schémata a možnosti financování projektů v Evropě: Nordplus, Projekt Evropané pro mír, nadace WOEB - atd.. Vedle vystoupení prezentujících kulturu a školství ČR, Ostravu a školu byla součástí konference naše prezentace „Komunikace mezi školou a obcí ve věci projektů“, která se shledala s výrazným ohlasem.3. Mobilita - kurz Primary Teachers – A Training Course for English Language Teachers - Cork, Irsko

Zhodnocení: Získané kompetence - zlepšení slovní zásoby, zvýšení pohotovosti při jejím užívání, tréning v diskuzi, argumentaci při speciálním semináři nad rámec výuky, správná výslovnost (přízvuk) – při komunikaci s rodilými mluvčími, kulturní diference mezi jednotlivými národy (v rámci témat během výuky a komunikace s ostatními studenty a místním obyvateli ve volném čase), zlepšení techniky psaní neformálních emailů, procvičení pokročilé gramatiky. Díky kurzu se povedlo nejen získat spoustu nových poznatků, ale i navázat komunikaci se zahraničními studenty a místními obyvateli. Kromě jazykových a metodických znalostí byl také zajímavý odlišný pohled a zkušenosti různých národností.


4. a 5. Mobilita - kurz English Language Teaching Methodology for Non-Native English Language Teachers in Late Primary/Early Secondary Schools - Valletta, Malta

Zhodnocení: Získané kompetence - zapojení ICT ve výuce, tvorba digitálních materiálů, moderní metody ve výuce angličtiny - CLIL, zlepšený poslech a komunikace s rodilými mluvčími, edukace výslovnosti pomocí situačního kontextu, tvorba dialogů, historický kontext mísení kultur na Maltě, tolerantnost ke kulturním odlišnostem různých národů, užitečné internetové zdroje. Kurz vedl špičkový metodik výuky angličtiny Alan Marsh.6. Mobilita - kurz Refresher Course for Overseas Teachers of English, CLIL – Bournemouth, Velká Británie

Zhodnocení: Získané kompetence - plánování metody a výuky, výukové strategie, kooperativní metody, hodnocení, classroom language, kompletní metodika CLIL, zdroje knižní i internetové, inspirace novými pomůckami, storytellingové metody s příběhy autorky Julie Donaldson, práce s dětmi s poruchami učení, tvorba školních projektů. Obsahově velmi rozsáhlý kurz s jedinečnou možností vlastní výuky a konzultací v anglické škole.7. Mobilita - kurz Drama Techniques for the English Language Classroom - Exeter, Velká Británie -

Zhodnocení: Získané kompetence - rozvoj jazykové komunikace hrou, experimenty s jazykem, zapojení imaginace do výuky cizích jazyků, důležité informační zdroje, drama techniky pro rozvoj komunikace, tvorba divadelní hry – metodologie a praxe, rozvoj tvořivosti a spontaneity dětí, Storytelling, řeč těla, Role Play. Získané prvky a techniky dramatické výchovy jsou užitečnou metodou nejen výuky dětí umělecky nadaných, ale nachází široké použití u dětí problémových, sociálně znevýhodněných i postižených. Přínosným prvkem je řeč těla a non verbální dorozumívací techniky použitelné v libovolném jazykovém prostředí.

Všichni účastníci byli plně kvalifikovaní pedagogové a v rámci kurzů nebyli jen pasívními účastníky, ale naopak jejich zkušenosti, techniky a dovednosti obohatily i jejich zahraniční kolegy. Přínosem bylo tak i navázání mezinárodní spolupráce mezi učiteli.

Cíle projektu byly naplněny ve všech rovinách. V oblasti řízení projektů byly realizovány 3 projekty eTwinning a úspěšně podány 2 projekty operačních programů. V oblasti jazykových kompetencí se zlepšila úroveň v oblasti slovní zásoby, poslechu a komunikace. Zhodnoceným výstupem modernizace metod výuky je zavedení metody CLIL ve 4. třídách od školního roku 2016/2017.