V srpnu 2018 se platí školní družina za období: 9/18 – 12/18 800,- Kč ( 200,- Kč/měsíc)

Více zde: Prodej stravenek na září 2018

 Platba ŠD


1. Výši platby za zájmové vzdělávání ve ŠD stanoví ředitel ZŠ, a to na dobu kalendářního měsíce, bez ohledu na dobu pobytu ve ŠD, tj. 200, -Kč měsíčně.
2. Platba se provádí příkazem z účtu rodičů na účet ZŠ Ostrava, Zelená 42 nebo platbou v hotovosti u vedoucí školní jídelny.
3. Platbu je nutno uhradit do 20. 9. každého školního roku pro 1. pololetí a do 20. 1. stejného školního roku pro 2. pololetí nebo do konce stávajícího měsíce na měsíc následující nebo do 5-ti dnů po nástupu dítěte do zařízení ŠD.
4. Platbu lze provádět pololetně nebo ročně: 800,- Kč (IX-XII) a 1 200,-Kč (I-VI), jiná varianta po osobní domluvě.
5. Při předčasném ukončení docházky do ŠD bude zbývající přeplatek vrácen na základě písemného vyrozumění (prosinec nebo červen).
6. Odhlášení dítěte z docházky do ŠD je nutno podat písemně vedoucí vychovatelce ŠD ještě před započetím nového měsíce, aby rodičům nevznikla povinnost provést platbu v již nově započatém měsíci.
7. Po dohodě rodičů s vychovatelkou (popř. ředitelem ZŠ) je možno vynechat platbu poplatku (odhlásit dítě) jen jednou (tzn. jeden měsíc) v průběhu celého školního roku ze závažných důvodů (hospitalizace, lázně, nezaměstnanost).
8. Pokud nedojde k zaplacení platby v termínu, je uvědomen ředitel školy. Dítě bude vyřazeno z docházky do ŠD první den nezaplaceného měsíce. Ředitel školy určí způsob splátky platby nebo rozhodne o vyloučení z docházky do ŠD.
9. Vedoucí ŠD je nutno předložit doklad o pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, zvýšený příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách nebo vznik nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči.
10. Ředitel školy rozhodne o výši poplatku nebo o jeho zrušení
11. Písemné potvrzení je nutno předložit čtvrtletně nebo měsíčně, podle druhu sociálního příspěvku, vedoucí vychovatelce nebo řediteli školy, v opačném případě zaniká nárok na osvobození platby.
12. Dané potvrzení je nutno odevzdat v měsíci, kterého se osvobození týká.
13. Každá změna, která se týká úhrady za platbu ŠD, musí být neprodleně hlášena vedoucí vychovatelce (řediteli ZŠ).
14. Při současné platbě za družinu a stravné je nutné zavést dva trvalé příkazy s různými variabilními symboly. V bance, v níž máte zřízen svůj účet, zadat jednorázový příkaz k úhradě.
15. U školní družiny požadujeme jednorázové platby na září až prosinec 800,- Kč, na leden až červen 1 200,- Kč (tj. 200,- Kč/měsíc), na účet našeho zařízení 43-1004080217 / 0100, variabilní symbol: 377120, specifický symbol: r. č. dítěte
V Ostravě dne 3. 9. 2018