Co máme dělat, když máme doma nadané dítě?

 

Co to znamená nadání a mimořádné nadání


Nadání je nejčastěji definováno jako soubor schopností, které umožňují člověku dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. Uvádí se, že takových jedinců je v populaci 3 – 10% (někde až 20%). Mimořádné nadání se může objevit v mnoha oblastech, např. v oblasti rozumových schopností, ale také v tvořivosti, hudbě, tanci nebo sportu.

 

Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů je legislativně zakotveno:

 • Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,bv6 §16 – 19;
 • Vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění (dále též jen Vyhláška 27) – vzdělávání nadaných se věnuje zejména část čtvrtá.


Za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává.

 

V případech mimořádného nadání v jiné oblasti než intelektové (obvykle zejména sportovní a umělecká) se školské poradenské zařízení opírá a odborný posudek experta (sportovního trenéra, pedagoga umělecké školy, apod.)9 a navazuje vyšetřením dalších oblastí osobnosti nadaného, které mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání – např. jsou důležité pro zvážení vhodnosti, resp. vypracování IVP.

 

Máme doma mimořádně nadané dítě? Jak toto rozpoznat?

Jedním z prvních signálů kognitivního nadání u dětí bývá brzké čtení a počítání. U některých nadaných bývá časný vývoj řeči, tyto děti rychle a dobře mluví, mají širokou slovní zásobu odpovídající dětem staršího věku. Jiné mimořádně nadané děti jsou však introverti, kteří toho moc nenamluví. I proto se někdy stává, že paní učitelky v mateřské škole doporučují odklad školní docházky proto, že dítko nekomunikuje, málo se projevuje a spousta věcí ho nebaví, vlastně se jeví, jako školsky nezralé. V první třídě se z tichého dítka může stát rušitel, který ruší proto, že vyžaduje jinou činnost, než mají prvňáčci, protože tato látka je pro ně nedostačující.

 

Projevy nadaného dítěte:
 • spontánní čtení před vstupem do školy, čte rychle a hodně
 • vyhledává v encyklopediích, slovnících 
 • přátelí se se staršími dětmi, rádi diskutuje s dospělými, klade často originální a různorodé otázky netypické pro jeho věk 
 • stále klade otázky“ Proč?“, ptá se na příčiny, důvody 
 • nudí se při rutinních činnostech, odmítá příliš jednoduché činnosti 
 • vnímá citlivě nespravedlnost 
 • má smysl pro humor 
 • má bohatou slovní zásobu 
 • zajímá se o oblast vesmíru, vzniku světa, dějiny, prehistorii 
 • Mýty a předsudky o nadaných dětech:
Některé předsudky ve společnosti mohou být i zdrojem pocitu nepochopení těchto dětí. Uvádíme výčet jen některých:
 • všechny nadané děti jsou automaticky úspěšné a šťastné,
 • je nadané, protože všechno umí a všechno mu jde, 
 • všechny nadané děti jsou si podobné, 
 • dítěti ve škole nejde matematika, tudíž nemůže být nadané, 
 • nadané dítě se výborně učí, je studijní typ, 
 • nadané dítě se samo rozvine a není potřeba mu poskytovat žádnou pomoc, 
 • je chytřejší než ostatní dětí, rádi se učí a rádi chodí do školy, jsou úspěšní v praktickém životě, 
 • IQ testy poskytují stoprocentní potvrzení nadání a vysoké inteligence.