Aktuálně

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.:

  1. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení,
  2. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

Vláda zakazuje  s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod.:

  1. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona;

Ošetřovné
• Nárok na ošetřovné má zákonný zástupce dítěte, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let.
• Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li o samoživitele / samoživitelku.
• Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření


Od čtvrtka 15.10.2020 bude v provozu školní jídelna pro žáky v distančním vzdělávání. Výdej je možný pouze do jídlonosičů dle následujícího rozvrhu:

11:20 – 11:45 výdej do jídlonosičů pro 1. stupeň

12:00 – 13:00 výdej do jídlonosičů pro 2. stupeň


Pro vstup platí povinnost nošení roušky, vstupní dezinfekce rukou dvoumetrové rozestupy. Podle zájmu může být organizace školní jídelny dále upravena. Obědy je možno objednávat u vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 725 059 481.